Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

vydané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů obchodní společností PEGAS CZ s.r.o. pro poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.pohrebnisluzbapraha.cz

 

Přečtěte si, prosím, pozorně níže uvedené obchodní podmínky. Dokončením objednávky a jejím odesláním objednatel stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či koupi zboží. Smlouva je uzavřena a účinná v okamžiku, kdy po dokončení objednávky bude dodavatelem objednateli doručeno přijetí této objednávky (akceptace).

 

I. Kontaktní údaje dodavatele

 

Obchodní společnost PEGAS CZ s.r.o.

se sídlem V úvalu 87/18, Motol, 150 00 Praha 5

IČ: 256 31 845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 56424

Telefon: 800 176 423; 602 38 77 35

Email: pegas@pegascz.com; info@pegascz.com

Kontaktní adresa/adresa pro doručování: Kateřinská 13, 120 00 Praha 2

Seznam provozoven:

 • Provozovna v Praze 2 – Nové Město

Kateřinská 1521/13, Praha 2 (+420 224 941 452)

 

 • Provozovna v Praze 3 – Žižkov

Kubelíkova 21, Praha 3 (+420 222 212 684)

 

 • Provozovna v Praze 10 – Vršovice

Oblouková 766/16, Praha 10 (+420 271 721 179)

 

 • Provozovna v Praze 6 – Střešovice

Bělohorská 688/165, Praha 6 (+420 233 356 802)

 

 • Provozovna v Praze 5 – Motol

V úvalu 87/18, Praha 5 (+420 257 211 073)

 

 • Provozovna v Praze 7 – Holešovice

Veletržní 49, Praha 7

 

 • Provozovna v Praze 8 – Bohnice

Lodžská 401, Praha 8

 

 • Provozovna v Praze 8 – Libeň (Bulovka)

Budínova 6, Praha 8

 

 • Provozovna Mníšek pod Brdy

Pražská 16, Mníšek pod Brdy (+420 318 521 526)

II. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PEGAS CZ s.r.o., IČ: 25631845, se sídlem V úvalu 87/18, Motol, 150 00 Praha 5 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či dodání zboží (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu, jehož je dodavatel provozovatelem. Internetový obchod je dodavatelem provozován na internetové adrese www.pohrebnisluzbapraha.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 1. Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky, kterou provozuje a k nabídce svých služeb a zboží užívá dodavatel a umístěné na adrese www.pohrebnisluzbapraha.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 

 1. Službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí: „Poskytnutí pohřebních služeb bez obřadu, k jejichž objednávce dojde prostřednictvím webového rozhraní obchodu a které spočívají v převzetí těla zesnulého, zpopelnění těla a vložení popelu do urny, v zajištění úmrtního listu či v dalších individuálních požadavcích objednatele.“

 

 1. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí: „Zboží, které dodavatel nabízí prostřednictvím webového rozhraní k prodeji, přičemž se jedná zejména o zboží pohřebního charakteru.“

 

III. Uzavření smlouvy

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje portfolio služeb a zboží, které jsou dodavatelem nabízeny k odběru a prodeji, a to včetně cen dle jednotlivých druhů služeb a zboží. Ceny nabízených služeb a zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka služeb a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, kdy objednatel objedná služby či zboží na základě individuální nabídky dodavatele prostřednictvím příslušného formuláře, či telefonického kontaktu.

 

 1. Veškeré nabídky služeb a zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb a zboží.

 

 1. Pro objednání služeb vyplní objednatel objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaných službách;
  • postupu, který bude následovat po odeslání objednávky objednatelem (například upřesnění způsobu platby, předání občanského průkazu zemřelého, upřesnění data zpopelnění, údaje o převzetí předmětu smlouvy apod.);

 4. Před zasláním objednávky dodavateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle objednatel dodavateli kliknutím na příkaz k odeslání. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou objednatelem v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

5. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména specifické požadavky) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. V případě žádosti objednatele o nadstandardní služby, například nadstandardní úpravy zesnulého, je objednatel povinen uvést je již v objednávkovém formuláři.

7. Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem vzniká okamžikem, kdy je objednateli dodavatelem doručena písemná akceptace objednávky objednatele, nebo okamžikem, kdy je objednateli dodavatelem doručena akceptace upravené objednávky. Akceptaci objednávky může dodavatel zaslat objednateli i elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu objednatele.

8. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

9. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

IV. Cena služeb a platební podmínky

 

 1. Cena standardní služby „pohřeb bez obřadu“ ve výši 11.620,-Kč včetně DPH, jak je stanoveno v rámci webového rozhraní obchodu, je platná pouze za splnění všech následujících předpokladů zároveň:
  • k objednávce služeb dojde prostřednictvím webového rozhraní obchodu;
  • občanský průkaz zesnulého bude dodavateli předán objednatelem nejpozději do 48 hodin od úmrtí zesnulého, což platí i pro ošacení zesnulého, pokud na něj má objednatel zvláštní požadavky;
  • k úmrtí zesnulého došlo na území hl. města Prahy, či v okresech Praha západ a Praha východ;
  • tělo zesnulého se nachází na území hl. města Prahy, či v okresech Praha západ a Praha východ;
  • objednatel pohřbu je osoba příbuzná či osoba oprávněná k obstarání záležitostí souvisejících se zajištěním pohřbu zesnulého.

Objednatel bere na vědomí, že pokud kdokoliv objednal jakékoliv pohřební služby u jakékoliv pohřební služby ohledně téhož zesnulého dříve než on, považuje se objednávka objednatele za neplatnou.

 

 1. V případě nesplnění všech podmínek dle odstavce 1. tohoto článku, či individuálních požadavků objednatele ve vztahu k poskytovaným službám, učiní dodavatel objednateli nabídku služeb telefonicky, či prostřednictvím elektronické pošty, a to včetně uvedení ceny za služby. Kompletní ceník všech služeb a zboží dodavatele je k nahlédnutí ve všech provozovnách dodavatele.
 1. Cenu služeb či zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží či poskytnutím služeb dle smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb (dále jen „kupní cena“), může objednatel uhradit dodavateli následujícími způsoby:
  • v hotovosti při osobní schůzce, zejména v kterékoliv z provozoven dodavatele, jejichž seznam je uveden v článku I. těchto obchodních podmínek nebo na internetových stránkách dodavatele;
  • bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 19-2302300227/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet dodavatele“);
  • bezhotovostně platební kartou;
  • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. Kupní cena je splatná nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře, přičemž lhůta splatnosti faktury je stanovena na 15 dnů ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen uhradit první část kupní ceny ve výši 50% z celkové kupní ceny nejpozději v den následující po dni uzavření smlouvy.

 

 1. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen při úhradě kupní ceny uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

 

 1. Případné slevy z kupní ceny nelze vzájemně kombinovat.

 

 1. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel objednateli po uzavření smlouvy a předá jej osobně objednateli, případně jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

 

 1. Urnu je oprávněn vyzvednout pouze objednavatel pohřbu, nebo jím zplnomocněná osoba. Urna je k dispozici do deseti (10) dnů ode dne konání zpopelnění (kremace). Datum zpopelnění bude dodavatelem objednateli oznámeno buďto při osobní schůzce, nebo e-mailovou zprávou na elektronickou adresu objednatele. Objednatel bere na vědomí, že datum zpopelnění se může změnit, pokud bude nařízena pitva, vyžadováno povolení státního zástupce či vznikne jiná překážka nezávislá na vůli dodavatele.

V. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Neuhradí-li objednatel v den následující po potvrzení objednávky alespoň 50% z konečné ceny, je dodavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy. Případná již uhrazená část kupní ceny bude zaslána dodavatelem objednateli zpět prostřednictvím poštovní poukázky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a to do 5 dnů ode dne učinění oznámení o odstoupení od smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že v tomto případě služba nebude realizována.
 2. Objednatel výslovně souhlasí, že dodavatel může splnit svůj smluvní závazek, a to provést pohřeb bez obřadu, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemůže objednatel mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, jakož i od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu.

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 3 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy dle příslušných právních předpisů odstoupit, má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o dodání zboží od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy resp., převzetí zboží, a to na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele.

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva, případně část smlouvy týkající se navráceného zboží, od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Objednatel nese náklady spojené s navrácením zboží dodavateli.

 

 1. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží objednatelem dle odstavce 5. tohoto článku je dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel objednateli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky v hotovosti již při vracení zboží objednatelem. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti objednatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

 

 1. Objednatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči objednateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

 

 1. Vzor pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek.

VI. Stornovací poplatek

 

 1. V případě, že objednatel po objednání služeb požádá o změnu sjednaných a objednaných služeb či projeví zájem zrušit smlouvu dohodou, je dodavatel oprávněn účtovat zvláštní poplatek, a to následujícím způsobem:

a) V době nepřesahující 24 hodin před započtením kremace, či pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 30% z její celkové ceny včetně DPH;

b) V době kratší než 24 hodin před započetím kremace, či pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 70 % z její celkové ceny včetně DPH.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že dodávané služby a zboží je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že dodané služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou a prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi dodaných informací očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

 1. V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě se smlouvou, tj. má vady (dále jen „rozpor se smlouvou“), má objednatel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl nápravu, aby byly služby poskytnuty v souladu se smlouvou a věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci a dodání služeb, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí a dodání služeb, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

 

 1. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

 1. Dodavatel není povinen nároku objednatele vyhovět, pokud prokáže, že objednatel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

 1. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 1. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje objednatel u dodavatele na adrese jeho provozovny.

 

 1. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář pro uplatnění práv z vadného plnění je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek.

 

 1. Dodavatel je povinen bezodkladně, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má objednatel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Dodavatel zahájí po uzavření smlouvy úkony nezbytné k pohřbení zesnulého vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

 

 1. Objednatel nabývá vlastnictví k dodanému zboží v okamžiku jeho převzetí.

 

 1. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

4. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX: Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

 1. Objednatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednatel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

 1. Objednatel výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy.

 

 1. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

 

 1. Zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě pracovníků zajišťující provedení pohřbu nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k dodavateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele. 

 

 1. V případě, že by se objednatel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo:
  • požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení;
  • požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

 1. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Objednatel může dodavateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

X. Doručování

 

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

 

 1. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Závěrečná ustanovení

 

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Dodavatel informuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, o právu mimosoudního řešení sporů mezi dodavatelem a objednatelem – spotřebitelem u subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto obecným subjektem je pro danou oblast Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je coi.cz.

3. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

5. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.7.2017

 

Příloha č. 1 – Vzor odstoupení od smlouvy

 

Obchodní společnost PEGAS CZ s.r.o.

Kateřinská 13

120 00 Praha 2

 

Jména a příjmení objednatele:…………………………………………………………………………………………

Adresa objednatele:………………………………………………………………………………………………………..

Telefonní číslo objednatele:……………………………………………………………………………………………..

E-mailová adresa objednatele:………………………………………………………………………………………….

IČ:………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

V…………………………., dne…………………………

 

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb / kupní smlouvy*

 

Vážení,

dne …………………………………………. jsem Vám prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na Vašich webových stránkách http://www.pohrebnisluzbapraha.cz odeslal/a svoji objednávku týkající se poskytnutí pohřební služby ,,pohřeb bez obřadu“ /koupě zboží*. Smlouva o poskytnutí pohřebních služeb/kupní smlouva* byla mezi mou osobou a Vaší společností uzavřena v okamžiku, kdy mi z Vaší strany bylo doručeno přijetí této objednávky (akceptace), přičemž se tak stalo dne ……………………………. Předmětem smlouvy bylo poskytnutí pohřební služby ,,pohřeb bez obřadu/ zboží* ……………………………………… (nutno blíže specifikovat).

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, jsem se rozhodl využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené smlouvy odstupuji v zákonem stanovené 14 denní lhůtě ode dne uzavření smlouvy, jde-li o dodání zboží ode dne převzetí zboží.

 

Zboží, bylo-li předmětem smlouvy, Vám zašlu zpět v samostatné zásilce nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

 

Zároveň žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………………………………ve prospěch mého bankovního účtu č. …………………………………………………

 

S pozdravem

 

 

 

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu

 

 

*nehodící se škrtněte

 

Příloha č. 2 – Vzor formuláře pro uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

 

Obchodní společnost PEGAS CZ s.r.o.

Kateřinská 13

120 00 Praha 2

 

Jména a příjmení objednatele:…………………………………………………………………………………………

Adresa objednatele:………………………………………………………………………………………………………..

Telefonní číslo objednatele:……………………………………………………………………………………………..

E-mailová adresa objednatele:………………………………………………………………………………………….

IČ:………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

V…………………………., dne…………………………

 

 

Věc: Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

dne …………….… jsem ve Vaší provozovně ………………………………………………….… (uvést adresu) / prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na Vašich webových stránkách http://www.pohrebnisluzbapraha.cz zakoupil/a …………………………………………………………………………….. (identifikace zboží nebo služby). …………………………………………………………………………….(popis závady zboží nebo služby).

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. (popis žádosti – například žádám o opravu zboží, výměnu za nové zboží, slevu nebo vrácení peněz; objednatel je oprávněn si při podstatném porušení smlouvy* ze strany dodavatele vybrat, zdali chce věc opravit, vyměnit, dostat slevu nebo si nechat vrátit peníze; u nepodstatného porušení smlouvy ze strany dodavatele je objednatel oprávněn zvolit buď odstranění vady, nebo slevu)

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení

 

 

 

……………………………………….

 

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

 

Kopie kupního dokladu

 

 

 

* podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. To znamená, že se ukáže, zboží/služba nemá vlastnosti, pro které jste ho/ji kupovali nebo které jsou u tohoto druhu zboží/služby zásadní. Jiná porušení smlouvy se považují za nepodstatná.

 

 

Staré obchodní podmínky, platné do 6.7.2017, v současné době již neplatné!

Obchodní společnost PEGAS CZ s.r.o. vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.pohrebnisluzbapraha.cz

Přečtěte si, prosím, pozorně níže uvedené obchodní podmínky. Dokončením objednávky a jejím odesláním objednatel stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či koupi zboží. Smlouva je účinná v okamžiku, kdy po dokončení objednávky bude dodavatelem objednateli doručeno přijetí této objednávky (akceptace).

Identifikace dodavatele:

obchodní společnost PEGAS CZ s.r.o.

se sídlem V úvalu 87/18, Motol, 150 00 Praha 5

identifikační číslo: 256 31 845

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 56424

I.

úvodní ustanovení

1)  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PEGAS CZ s.r.o., se sídlem V úvalu 87/18, Motol, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 25631845, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 56424 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či dodání zboží (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu, jehož je dodavatel provozovatelem. Internetový obchod je dodavatelem provozován na internetové adrese www.pohrebnisluzbapraha.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky, kterou provozuje a k nabídce svých služeb a zboží užívá dodavatel a umístěné na adrese www.pohrebnisluzbapraha.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.3.     Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4.     Službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

Poskytnutí pohřebních služeb bez obřadu, k jejichž objednávce dojde prostřednictvím webového rozhraní obchodu a které spočívají v převzetí těla zesnulého, zpopelnění těla a vložení popelu do urny, v zajištění úmrtního listu či v dalších individuálních požadavcích objednatele.“

1.5.     Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

Zboží, které dodavatel nabízí prostřednictvím webového rozhraní k prodeji, přičemž se jedná zejména o zboží pohřebního charakteru.“

uživatelský účet

1.6.     Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět objednávání služeb a zboží, či kontaktovat dodavatele za účelem vznesení individuálních požadavků (dále jen „uživatelský účet“).

1.7.     Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb či zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou dodavatelem považovány za správné.

1.8.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

1.9.     Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

uzavření smlouvy

1.11. Webové rozhraní obchodu obsahuje portfolio služeb a zboží, které jsou dodavatelem nabízeny k odběru a prodeji a to včetně cen dle jednotlivých druhů služeb a zboží. Ceny nabízených služeb a zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka služeb a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, kdy objednatel objedná služby či zboží na základě individuální nabídky dodavatele prostřednictvím příslušného formuláře, či telefonického kontaktu.

1.12. Veškeré nabídky služeb a zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb a zboží.

1.13. Pro objednání služeb vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaných službách (objednávané služby „vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • místo, kde se zesnulý nachází, přičemž uvedená cena platí pouze pro území hl. města Prahy, či okres Praha západ, či Praha východ a pokud se zesnulý nachází jinde, dojde k navýšení ceny

 • individuální požadavky objednatele s odkazem na příslušnou nabídku dodavatele, společně s akceptací navržené ceny

 • způsobu úhrady ceny objednaných služeb, údaje o převzetí předmětu smlouvy

 •  informace o nákladech spojených s poskytnutím služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

1.14. Pro objednání zboží vyplní objednatel závazně objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží, jeho číselném označení a počtu kusů (objednávané zboží “vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

 •  způsobu úhrady ceny objednaného zboží

 • údaje o způsobu převzetí či dodání zboží

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.15. Před zasláním objednávky dodavateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel dodavateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

1.16. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (specifické požadavky) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.17.  V případě žádosti objednatele o nadstandardní služby, například nadstandardní úpravy zesnulého, je objednatel povinen uvést je již v objednávkovém formuláři.

1.18. Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí písemné akceptace objednávky učiněné objednatelem, nebo potvrzením upravené objednávky. Akceptaci objednávky může dodavatel zaslat objednateli i elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

1.19. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.20. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

cena služeb a platební podmínky

1.21. Cena standardní služby „pohřeb bez obřadu“ ve výši 11.620,-Kč včetně DPH, jak je stanoveno v rámci webového rozhraní obchodu, je platná pouze za splnění všech následujících předpokladů zároveň:

 • k objednávce služeb dojde prostřednictvím webového rozhraní obchodu

 • občanský průkaz zesnulého bude dodavateli předán objednatelem nejpozději do 48 hodin od úmrtí zesnulého, což platí i pro ošacení zesnulého, pokud na něj má objednatel zvláštní požadavky

 • k úmrtí zesnulého došlo na území hl. města Prahy, či v okresech Praha západ a Praha východ

 • tělo zesnulého se nachází na území hl. města Prahy, či v okresech Praha západ a Praha východ

 • objednatel pohřbu je osoba příbuzná či osoba oprávněná k obstarání záležitostí souvisejících se zajištěním pohřbu zesnulého

 • objednatel bere na vědomí, že pokud kdokoliv objednal jakékoliv pohřební služby u jakékoliv pohřební služby ohledně téhož zesnulého dříve, než on, je tato objednávka od počátku neplatná.

1.22. V případě nesplnění všech podmínek dle bodu 1.21. těchto obchodních podmínek, či individuálních požadavků objednatele ve vztahu k poskytovaným službám, učiní dodavatel objednateli nabídku služeb telefonicky, či prostřednictvím elektronické pošty, a to včetně ceny za služby. Kompletní ceník všech aktivit dodavatele je k nahlédnutí ve všech provozovnách dodavatele. Objednávka proběhne v souladu s těmito obchodními podmínkami prostřednictvím k tomu určeného objednávkového formuláře na webovém rozhraní, kdy objednatel odkáže prostřednictvím „čísla nabídky“ na nabídku učiněnou mu dodavatelem a dokončením objednávky vyjádří svůj zájem na odběru individuálně sjednaných služeb a souhlas s jejich cenou, případně tento souhlas vyjádří telefonicky a potvrdí jej elektronicky, či podpisem objednávky.

1.23. Cenu služeb či zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží či poskytnutím služeb dle smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb (dále jen „kupní cena“), může objednatel uhradit dodavateli následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobní schůzce, zejména v kterékoliv z provozoven dodavatele, které se nalézají na adresách   uvedených na internetových stránkách dodavatele
 • bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 19-2302300227/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet dodavatele“);

 • bezhotovostně platební kartou;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.24. Kupní cena je splatná nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře, v případě kremace nejpozději do 10 dní od proběhnutí kremace, přičemž v den následující po dni uzavření smlouvy je objednatel povinen uhradit alespoň 50% z konečné ceny.

1.25. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen při úhradě kupní ceny uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

1.26. Případné slevy z kupní ceny nelze vzájemně kombinovat.

1.27.  Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel objednateli po uhrazení kupní ceny a předá jej osobně objednateli, případně jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

1.28. Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu, nebo jím zplnomocněná osoba. Urna je k dispozici do 10-ti dní od konání zpopelnění (kremace). Datum zpopelnění se objednatel dozví při osobní schůzce. Objednatel bere na vědomí, že datum zpopelnění se může změnit, pokud bude nařízena pitva, vyžadováno povolení státního zástupce či vznikne jiná překážka nezávislá na vůli dodavatele.

odstoupení od smlouvy

1.29. Neuhradí-li objednatel v den následující po potvrzení objednávky zálohu alespoň 50% z konečné ceny, je dodavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy. Případná již uhrazená záloha bude zaslána dodavatelem objednateli zpět prostřednictvím poštovní poukázky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a to do 5 dnů ode dne učinění oznámení o odstoupení od smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že v tomto případě služba nebude realizována.

1.30. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení§ 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemůže objednatel mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, jakož i od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu. Objednatel bere na vědomí, že služby dle těchto obchodních podmínek jsou nevratného charakteru a není možné je jako takové z jejich podstaty reklamovat. Reklamovat lze poškození urny, avšak nikoliv nevratný proces typu zpopelnění (kremace ) a není tedy možno po poskytnutí těchto služeb ze strany dodavatele objednatelem od smlouvy odstoupit.

1.31. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.30 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy dle příslušných právních předpisů odstoupit, má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy a jde-li o dodání zboží od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy resp.,  převzetí zboží, a to na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele .

1.32. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.31obchodních podmínek se smlouva, případně část smlouvy týkající se navráceného zboží, od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno neprodleně, nejpozději do 14 dnů od  odstoupení od smlouvy. V případě, že objednatel poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200,-Kč (slovy:dvě stě korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Objednatel nese náklady spojené s navrácením zboží dodavateli.

1.33. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží objednatelem dle čl. 1.32obchodních podmínek je dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

1.34. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.31 obchodních podmínek vrátí dodavatel objednateli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky v hotovosti již při vracení zboží objednatelem. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti objednatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

1.35. Objednatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči objednateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 1.32 obchodních podmínek je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení části ceny.

stornovací poplatek

1.36.  V případě, že objednatel po objednání služeb požádá o změnu sjednaných a objednaných služeb či projeví zájem odstoupit od smlouvy dohodou, je dodavatel oprávněn účtovat zvláštní poplatek, a to následujícím způsobem:

a) V době nepřesahující 24 hodin před započtením kremace, či pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 30% z její celkové ceny včetně DPH

b) V době kratší než 24 hodin před započetím kremace, či pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 70 % z její celkové ceny včetně DPH

odpovědnost za vady, záruka

1.37. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.38. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že dodávané služby a zboží je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že dodané služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou a prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi dodaných informací očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.39. V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě se smlouvou, tj. má vady (dále jen „rozpor se smlouvou“), má objednatel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl nápravu, aby byly služby poskytnuty v souladu se smlouvou a věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci a dodání služeb, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí a dodání služeb, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

1.40. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

1.41. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje objednatel u dodavatele na adrese jeho provozovny.

další práva a povinnosti smluvních stran

1.42. Objednatel se zavazuje, že po učinění objednávky neučiní objednávku u jiné pohřební služby. V případě, že se tak stane je objednatel povinen uhradit storno poplatek dle článku 1.36.

1.43. Objednatel nabývá vlastnictví k dodanému předmětu smlouvy v okamžiku jeho převzetí.

1.44. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.45. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.

1.46. Dodavatel je ve vztahu k objednateli jako spotřebiteli vázán příslušnými zákonnými normami.

1.47. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.48. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.49. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a      (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.50. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli.

1.51. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

1.52. Zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě pracovníků zajišťující provedení pohřbu nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

1.53. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.54. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k dodavateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele.

1.55. V případě, že by se objednatel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.56. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.57. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele na elektronickou adresu objednatele.

doručování

1.58. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.59. Zpráva je doručena:

– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

– v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

závěrečná ustanovení

1.60. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.61. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.62. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování PEGAS CZ s.r.o., Kateřinská 13, 120 00 Praha 2 adresa elektronické pošty pegas@pegascz.com, telefon 602 38 77 35.

1.63. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28.4.2016.1.64 Dodavatel informuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, o právu mimosoudního řešení sporů mezi dodavatelem a objednatelem – spotřebitelem u subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto obecným subjektem je pro danou oblast Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz.

1.64. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Staré obchodní podmínky, platné od 1.1.2014, v současné době již neplatné!

Obchodní společnost PEGAS CZ s.r.o. vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.pohrebnisluzbapraha.cz

Přečtěte si, prosím, pozorně níže uvedené obchodní podmínky. Dokončením objednávky a jejím odesláním spotřebitel stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či koupi zboží. Smlouva je účinná v okamžiku, kdy po dokončení objednávky bude dodavatelem spotřebiteli doručeno přijetí této objednávky (akceptace).

Identifikace dodavatele:

obchodní společnost PEGAS CZ s.r.o.

se sídlem V úvalu 87/18, Motol, 150 00 Praha 5

identifikační číslo: 256 31 845

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 56424

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1)  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PEGAS CZ s.r.o., se sídlem V úvalu 87/18, Motol, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 25631845, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 56424 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb či dodání zboží (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu, jehož je dodavatel provozovatelem. Internetový obchod je dodavatelem provozován na internetové adrese www.pohrebnisluzbapraha.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky, kterou provozuje a k nabídce svých služeb a zboží užívá dodavatel a umístěné na adrese www.pohrebnisluzbapraha.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3.     Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4.     Službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

Poskytnutí pohřebních služeb bez obřadu, k jejichž objednávce dojde prostřednictvím webového rozhraní obchodu a které spočívají v převzetí těla zesnulého, zpopelnění těla a vložení popelu do urny, v zajištění úmrtního listu či v dalších individuálních požadavcích spotřebitele.“

1.5.     Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

Zboží, které dodavatel nabízí prostřednictvím webového rozhraní k prodeji, přičemž se jedná zejména o zboží pohřebního charakteru.“

uživatelský účet

1.6.     Na základě registrace spotřebitele provedené na webové stránce může spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může spotřebitel provádět objednávání služeb a zboží, či kontaktovat dodavatele za účelem vznesení individuálních požadavků (dále jen „uživatelský účet“).

1.7.     Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb či zboží je spotřebitel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je spotřebitel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené spotřebitelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou dodavatelem považovány za správné.

1.8.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany spotřebitele.

1.9.     Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy spotřebitel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy spotřebitel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

uzavření smlouvy

1.11. Webové rozhraní obchodu obsahuje portfolio služeb a zboží, které jsou dodavatelem nabízeny k odběru a prodeji a to včetně cen dle jednotlivých druhů služeb a zboží. Ceny nabízených služeb a zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka služeb a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, kdy spotřebitel objedná služby či zboží na základě individuální nabídky dodavatele prostřednictvím příslušného formuláře, či telefonického kontaktu.

1.12. Veškeré nabídky služeb a zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb a zboží.

1.13. Pro objednání služeb vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaných službách (objednávané služby „vloží“ spotřebitel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • místo, kde se zesnulý nachází, přičemž uvedená cena platí pouze pro území hl. města Prahy, či okres Praha západ, či Praha východ a pokud se zesnulý nachází jinde, dojde k navýšení ceny

 • individuální požadavky spotřebitele s odkazem na příslušnou nabídku dodavatele, společně s akceptací navržené ceny

 • způsobu úhrady ceny objednaných služeb, údaje o převzetí předmětu smlouvy

 •  informace o nákladech spojených s poskytnutím služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

1.14. Pro objednání zboží vyplní spotřebitel závazně objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží, jeho číselném označení a počtu kusů (objednávané zboží “vloží“ spotřebitel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

 •  způsobu úhrady ceny objednaného zboží

 • údaje o způsobu převzetí či dodání zboží

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.15. Před zasláním objednávky dodavateli je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky spotřebitel vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle spotřebitel dodavateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa spotřebitele“).

1.16. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (specifické požadavky) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.17.  V případě žádosti spotřebitele o nadstandardní služby, například nadstandardní úpravy zesnulého, je spotřebitel povinen uvést již v objednávkovém formuláři.

1.18. Smluvní vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem vzniká doručením přijetí písemné akceptace objednávky učiněné spotřebitelem, nebo potvrzením upravené objednávky. Akceptaci objednávky může dodavatel zaslat spotřebiteli i elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele.

1.19. Spotřebitel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.20. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám.

cena SLUŽEB a Platební podmínky

1.21. Cena standardní služby „pohřeb bez obřadu“ ve výši 11.390,-Kč včetně DPH, jak stanoveno v rámci webového rozhraní obchodu, je platná pouze za splnění všech následujících předpokladů zároveň:

 • k objednávce služeb dojde prostřednictvím webového rozhraní obchodu

 • občanský průkaz zesnulého bude dodavateli předán spotřebitelem nejpozději do 48 hodin od úmrtí zesnulého, což platí i pro ošacení zesnulého, pokud na něj má spotřebitel zvláštní požadavky

 • k úmrtí zesnulého došlo na území hl. města Prahy, či v okresech Praha západ a Praha východ

 • tělo zesnulého se nachází na území hl. města Prahy, či v okresech Praha západ a Praha východ

 • objednatel pohřbu je osoba příbuzná či osoba oprávněná k obstarání záležitostí souvisejících se zajištěním pohřbu zesnulého

 • objednatel bere na vědomí, že pokud kdokoliv objednal jakékoliv pohřební služby u jakékoliv pohřební služby dříve, než on, je tato objednávka od počátku neplatná.

1.22. V případě nesplnění všech podmínek dle bodu 1.21. těchto obchodních podmínek, či individuálních požadavků spotřebitele ve vztahu k poskytovaným službám, učiní dodavatel spotřebiteli nabídku služeb telefonicky, či prostřednictvím elektronické pošty, a to včetně ceny za služby. Kompletní ceník všech aktivit dodavatele je k nahlédnutí ve všech provozovnách dodavatele. Objednávka proběhne v souladu s těmito obchodními podmínkami prostřednictvím k tomu určeného objednávkového formuláře na webovém rozhraní, kdy spotřebitel odkáže prostřednictvím „čísla nabídky“ na nabídku učiněnou mu dodavatelem a dokončením objednávky vyjádří svůj zájem na odběru individuálně sjednaných služeb a souhlas s jejich cenou, případně tento souhlas vyjádří telefonicky a potvrdí jej elektronicky, či podpisem objednávky.

1.23. Cenu služeb či zboží a případné náklady spojené s poskytnutím služeb dle smlouvy o poskytnutí pohřebních služeb může spotřebitel uhradit dodavateli následujícími způsoby:

 •  v hotovosti při osobní schůzce, zejména v kterékoliv z provozoven dodavatele, které se nalézají na adresách   uvedených na internetových stránkách dodavatele

 •  bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 19-2302300227/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet dodavatele“);

 •  bezhotovostně platební kartou;

 •  prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

1.24. Celá částka je splatná nejpozději do data splatnosti, nejpozději do 10 dní od proběhnutí kremace, přičemž v den následující po dni uzavření smlouvy je spotřebitel povinen uhradit alespoň 50% z konečné ceny

1.25. V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen při úhradě ceny za služby uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek spotřebitele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

1.26. Případné slevy z ceny zboží, či služeb poskytnuté dodavatelem spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

1.27.  Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel spotřebiteli po uhrazení ceny za služby a předá jej osobně spotřebiteli, případně jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu spotřebitele.

1.28. Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu, nebo jím zplnomocněná osoba. Urna je k dispozici do 10-ti dní od konání zpopelnění (kremace). Datum zpopelnění se spotřebitel dozví při osobní schůzce. Spotřebitel bere na vědomí, že datum zpopelnění se může změnit, pokud bude nařízena pitva, či vyžadováno povolení státního zástupce.

odstoupení od smlouvy

1.29. Neuhradí-li spotřebitel v den následující po potvrzení objednávky alespoň 50% z konečné ceny, je dodavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy. Případná záloha bude zaslána dodavatelem spotřebiteli zpět prostřednictvím poštovní poukázky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a to do 5 dnů ode dne učinění oznámení o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že v tomto případě služba nebude realizována.

1.30. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení§ 1837, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemůže spotřebitel mimo jiné odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od ssmlouvy., jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Spotřebitel bere na vědomí, že služby dle čl. 1.5. těchto obchodních podmínek jsou nevratného charakteru a není možné je jako takové z jejich podstaty reklamovat. Reklamovat lze poškození urny, ale rozhodně ne nevratný proces typu zpopelnění (kremace ) a není možno tedy po poskytnutí těchto služeb ze strany dodavatele spotřebitelem od smlouvy odstoupit

1.31. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.30či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele      .

1.32. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.31obchodních podmínek se část smlouvy týkající se navráceného zboží od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do 4 pracovních dnů od odeslání odstoupení od části smlouvy dodavateli. V případě, že spotřebitel poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200,-Kč (slovy:dvě stě korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

1.33. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží spotřebitelem dle čl. 1.32obchodních podmínek je dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

1.34. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.32obchodních podmínek vrátí dodavatel část ceny (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) spotřebiteli nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 1.233 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit cenu v hotovosti již při vracení zboží spotřebitelem.

1.35. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení části ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 1.32obchodních podmínek je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení části ceny.

Stornovací poplatek

1.36.  V případě, že spotřebitel po objednání služeb požádá o změnu sjednaných a objednaných služeb či projeví zájem odstoupit od smlouvy dohodou, je dodavatel oprávněn účtovat zvláštní poplatek a to následujícím způsobem:

a) V době nepřesahující 24 hodin před započtením kremace, či pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 30% z její celkové ceny včetně DPH

b) V době kratší než 24 hodin před započetím kremace, či pietního aktu je stornovací poplatek stanoven za každou jednotlivou službu ve výši 70 % z její celkové ceny včetně DPH

0dpovědnost za vady, Záruka

1.37. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy 1.38. Dodavatel odpovídá spotřebiteli za to, že dodávané služby a zboží je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že dodané služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou a prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi dodaných informací očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.39. V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má spotřebitel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl nápravu, aby byly služby poskytnuty v souladu se smlouvou a věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci a dodání služeb, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí a dodání služeb, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

1.40. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

1.41. Práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje spotřebitel u dodavatele na adrese jeho provozovny      .

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.42. Spotřebitel se zavazuje, že po učinění objednávky neučiní objednávku u jiné pohřební služby. V případě, že se tak stane je spotřebitel povinen uhradit storno poplatek dle článku 1.36.

1.43. Spotřebitel nabývá vlastnictví k dodanému předmětu smlouvy v okamžiku jeho převzetí.

1.44. Spotřebitel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Spotřebitel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.45. Spotřebitel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.

1.46. Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu ke spotřebiteli vázán příslušnými zákonnými normami.

1.47. Spotřebitel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.48. Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.49. Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a      (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.50. Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení spotřebiteli.

1.51. Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

1.52. Zpracováním osobních údajů spotřebitele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě pracovníků zajišťující provedení pohřbu nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám.

1.53. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.54. Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Spotřebitel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k dodavateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele.

1.55. V případě, že by se spotřebitel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

§ požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

§ požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost spotřebitele podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel nebo zpracovatel žádosti, má spotřebitel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění spotřebitele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.56. Požádá-li spotřebitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.57. Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele na elektronickou adresu spotřebitele.

Doručování

1.58. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Spotřebiteli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.59. Zpráva je doručena:

§ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

§ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

§ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

§ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

záverečná ustanovení

1.60. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.61. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.62. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

2) Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování PEGAS CZ s.r.o., Kateřinská 13, 120 00 Praha 2 adresa elektronické pošty pegas@pegascz.com, telefon 602 38 77 35.

1.63. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014


Pohřeb bez obřadu

pohřeb bez obřaduje určen pozůstalým, kteří zvolili samotné zpopelnění bez obřadu.
Jde o nejméně ekonomicky náročnou variantu posledního rozloučení.

Kontaktujte nás

Volejte zdarma: 800 176 423


Pohřební služba Pegas
Pohřební služba Praha
Pohřební služba Pegas – provozovny

Provozovna v Praze 2 - Nové Město
Kateřinská 1521/13, Praha 2 (+420 224 941 452)

Provozovna v Praze 3 - Žižkov
Kubelíkova 21, Praha 3 (+420 222 212 684)

Provozovna v Praze 10 - Vršovice
Oblouková 766/16, Praha 10 (+420 271 721 179)

Provozovna v Praze 6 - Střešovice
Bělohorská 688/165, Praha 6 (+420 233 356 802)

Provozovna v Praze 5 - Motol
V úvalu 87/18, Praha 5 (+420 257 211 073)

Provozovna v Praze 7 - Holešovice
Veletržní 49, Praha 7

Provozovna v Praze 8 - Bohnice
Lodžská 401, Praha 8

Provozovna v Praze 8 - Libeň (Bulovka)
Budínova 6, Praha 8

Provozovna Mníšek pod Brdy
Pražská 16, Mníšek pod Brdy (+420 318 521 526)